บริการขออนุญาตทางธุรกิจ 

商標จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (Trademark)

著作権จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (Copy right)

工場創業許可ขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน (Factory License)

工業製品許可申請ขอใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรม ม.อ.ก (TISI)

輸出入許可ขอบัตรผู้นำเข้า-ส่งออก (Import-Export License)

旅行業許可ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว ( Travel Agency License)

食品・医薬品等の販売許可ขึ้นทะเบียนอาหารและยา (FDA License )