คนไทย โทรปรึกษาฟรี โทร.087-486-4449 / 080-252-5868 เบอร์สำหรับคนญี่ปุ่น 080-216-3186  สำนักงานตั้งอยู่ที่ No.5 Sittivorakij Building , Silom Soi 3, Room. 143 , 14th Floor, Silom Road, Kwang Silom, Khet Bangrak, Thailand ใกล้กับ BTS ศาลาแดง และ MRT สีลม

บริการแนะนำด้านเอกสารจดทะเบียนสมรสกับคนญี่ปุ่น  จดในไทย และจดที่ญี่ปุ่น. การขอใบพำนักระยะยาวเพื่ออยู่กับสามีที่ญี่ปุ่น. และขอวีซ่าแต่งงาน

บริการแปลและรับรองเอกสารราชการ  ทะเบียนบ้าน  บัตรประชาชน หนังสือรับรองความเป็นโสด  หนังสือรับรองการสมรส

บริการด้านเอกสารของสามีญี่ปุ่น และภรรยาไทย และเรื่องอื่นๆทางกฎหมายเกี่ยวกับคนไทยกับคนต่าชาติ

**รายละเอียดเรื่องแต่งงานภาษาไทยจะอยู่ด้านล่าง


タイ人との国際結婚手続き

タイ人との国際結婚手続きには、以下の手続きが必要です。

  1. 日本とタイ国の両国の役場で婚姻手続き
  2. 日本の入国管理局で在留資格認定証明書申請
  3. バンコクの日本査証申請センター(JVAC)で、日本行きビザ(査証)申請

結婚要件

婚姻年齢

<タイ>男性:17歳以上 女性:17歳以上

<日本>男性:18歳以上 女性:16歳以上


離婚後の再婚禁止期間

<タイ>離婚が成立してから、310日以内

<日本>離婚後6ヶ月以内

※裁判所が認める場合、非妊娠が証明できる場合はこの限りではありません


未成年

タイ、日本共に親の同意書が必要


婚姻手続き

1・はじめに日本で婚姻手続きをして、あとからタイで婚姻手続きをする

・お互いに両国を行き来することなく、各自の国でおひとりで婚姻届が行えます。

・ただ外国人妻の在留証明の発行に2ヶ月近く掛かり、日本滞在が困難です。

・日本の役場に提出する必要書類はほとんどタイ人のものなので、日本人はラクです。(日本人の戸籍謄本と、タイ人の申述書その他)戸籍謄本は本籍地役場に届出をする場合は不要です。

・日本側の婚姻届は、在タイ日本大使館領事部ではできません。

2・はじめにタイで婚姻手続きをして、あとから日本で婚姻手続きをする

・日本人はタイに来て、日本大使館領事部と、おふたりで役場にて婚姻届を行います。そのあとで日本の婚姻届を日本大使館領事部もしくは、日本の役場で行います。(訪タイは約10日間必要でしょう)

・日本人側はタイでの必要書類が多くなります。戸籍謄本、住民票、在職証明書、所得証明書、結婚資格宣言書、独身証明書を役場、所属会社、公証人役場、地方法務局、日本大使館領事部で準備します。

・日本の婚姻届は、日本の役場もしくは在タイ日本大使館領事部でもできます。

・在留証明が1ヶ月程度で交付されます。


タイ人の必要書類

独身証明書(バイラプロン・コン・ソート)

タイ人の方が独身であることを証明する書類です。

日本の役場では本来は婚姻要件具備証明書(婚姻する資格があることやタイ国籍を証明する書類)を要求されますが、これはタイ人の方が在日タイ大使館に本人申請しなければなりません。

ですので、タイ人の方がタイ国内にお住まいの場合は、代わりに独身証明書と、その要件内容を補足する意味で、本人が宣誓した申述書も提出します。

申述書の記載内容は各届出先の役場により弱冠異なる場合があり、確認が必要です。


住居登録証(タビアンバーン)

タイ国籍であり、戸籍を示す書類です。


翻訳と認証

タイ外務省国籍認証課で認証申請する際は、翻訳を間違えたりスペルに1ヵ所でもミスがあると受理されません。ご自身で翻訳をやられると、専門的な言い回しに慣れていないので、おそらく何度か通い直しになることになるかもしれません。

独身証明書と、住居登録証は、英語翻訳の書類を作成して、タイ外務省で同内容であることを認証します。また日本語翻訳の書類も必要です。

英語の婚姻証明書のタイ語翻訳の書類を作成して、タイ外務省で認証します。

英語の結婚資格宣言書と独身証明書は、タイ語翻訳の書類を作成して、タイ外務省で認証します。

婚姻登録証、住居登録証の英語翻訳の書類を作成して、タイ外務省で認証します。また日本語翻訳の書類も必要です。

タイ国外務省領事局国籍認証課の所在地: バンコク郡ラクシー区トゥンソンホン町ジェーンワタナ路123番


追加書類を求められる場合

タイ人のパスポートのコピー、身分証明書(IDカード)、

(タイ外務省の認証と、英語・日本語翻訳の)

出生証明書、改姓改名証明書、女性の離婚証明書(タイでは310日間、日本では半年の待婚期間を経過しているか)


はじめに日本で婚姻手続きをした場合

タイ人女性の敬称と姓の変更の際に、日本人配偶者がタイに来られない場合は、称する氏に関する同意証明書が必要です。

本人が登録されている役場にも60日以内に家族状態登録簿(婚姻登録証に代わる証明書)を届け出る必要があります。。


在留資格認定証明書

タイ人との結婚手続きが済んだあとは、日本で家庭生活を始めるために、法務省入国管理局でタイ人の在留資格認定証明書を取得します。Certificate of Eligibility for a Status of Residence (COE)

全国に8ヵ所ある地方入国管理局の中で、移住地を管轄する場所で申請手続きを行います。交付までには2ヵ月~3ヵ月と場所によりますが、かなりの時間がかかります。

書類は結婚したお相手のタイ人を日本へ連れて来ることの詳細な説明です。個々のケースにより申請人の参考資料の提出を求められることがよくあります。

入国管理局に在留資格認定書の交付申請をすると入国事前審査になり、活動の真実性、在留資格核当性、上陸許可基準に適っているか入管法に照らし合わせてのチェックになります。交付された在留資格認定書には有効期間があり、発行日から3ヵ月なので、その間に来日することになります。

日本へ入国する際には、ビザだけの場合よりも在留資格認定書があれば容易に上陸許可になります。(ですが在留資格認定書はビザ取得や、日本上陸許可の確実な保証をするものではありません)


日本行きビザ

在留資格認定書が交付されましたら、タイの日本査証申請センターで査証(ビザ)申請をします。

名称は、在留資格認定証明書に基づく査証申請になります。(5業務日目~2週間かかります)

しかし何かの確認事項を要求された場合、本人面接や追加書類提出、照会が行われ審査にかなりの時間がかかる場合もあります。またはビザ発給拒否になった場合は、拒否後6ヵ月以内は同一目的のビザ申請は受理されません。


法務省ウェブサイトのビザ・日本滞在のよくある質問の回答です。

ビザ発給拒否の理由は,その申請がビザの原則的発行基準を満たしていなかったためと理解してください。
なお,個々の案件について具体的な拒否理由を回答することは,それらの情報が不正な目的を持って日本に入国しよう/させようとする者により,審査をかいくぐるために悪用されることも考えられ,その後の適正なビザ審査に支障を来し,ひいては日本社会の安全と安心にとってもマイナスとなるおそれがありますので,回答しないこととなっています。なお,行政手続法3条1項10号は,「外国人の出入国に関する処分」については,審査基準・拒否理由等を提示する義務の適用除外としています。


サービス料 期間 役所手数料
日本の婚姻届け 20,000 2-3ヶ月
タイの婚姻届け 15,000
在留資格認定証明書申請 10,000 3ヶ月
日本行きビザ申請 10,000 1ヶ月 一般査証: 880

数次入国査証: 1760

通過査証: 220

※上記全ての手続きをパッケージ料金50,000バーツで行います。

(上記のサービス料には翻訳料、認証料、郵送代が含まれております)

認知届け 5,000
胎児認知届け 5,000
出生届け 5,000
観光ビザ申請 10,000 (日本滞在期間90日以内)
離婚届け 10,000

 タイ人の方との婚姻・離婚手続きの際には、どうぞ バンコク・ビジネス・アンド・ロー にご連絡ください。お待ちしております。


ขั้นตอนจดทะเบียนสมรสที่ญี่ปุ่นก่อน  4 ขั้นตอน คือ

1.การจดทะเบียนสมรสที่ญี่ปุ่น

1 ใบสมัครแต่งงานที่ญี่ปุ่น (A3)  ที่เซ็นชื่อเรียบร้อยแล้ว 1 ใบ
2 หนังสือชี้แจง 申述書 1  ใบ
3 ทะเบียนบ้าน 戸籍謄本
4 ทะเบียนบ้าน  住民票
5 หนังสือรับรองโสด-คนไทย  สำเนาฉบับภาษาไทย 1 ใบ – อังกฤษ (รับรองคำแปล) 1ใบ – ญี่ปุ่น 2 ใบ
6 ทะเบียนบ้าน-คนไทย  สำเนาฉบับภาษาไทย – อังกฤษ (รับรองคำแปล) – ญี่ปุ่น อย่างละ 1 ใบ
7 พาสปอร์ต-คนไทย  สำเนาฉบับ – อังกฤษ (รับรองคำแปล) 1ใบ – ญี่ปุ่น 2 ใบ
8 สำเนาพาสปอร์ตคนญี่ปุ่น  + เซ็นชื่อ

=>  หลังจากนั้น ประมาณ 1 เดือน  จะได้รับเอกสารทะเบียนบ้านญี่ปุ่น 戸籍謄本  ที่มีชื่อคนไทยบันทึกในนั้นแล้ว


2.  ขั้นตอนการดำเนินการยื่นเอกสารจดทะเบียนสมรสไทย
2.1 ส่งแปลที่สถานทูต  มีเอกสารดังนี้
1 กรอก “ใบคำร้องขอหนังสือรับรอง” ของสถานทูตญี่ปุ่น เพื่อแปลทะเบียนบ้านญี่ปุ่น จากภาษาญี่ปุ่น เป็นภาษาอังกฤษ
2 ทะเบียนบ้านญี่ปุ่น 戸籍謄本  ที่มีชื่อคนไทยบันทึกในนั้นแล้ว ฉบับจริง
หมายเหตุ :  เขียนตัวสะกดภาษาอังกฤษ ชื่อคนไทย ด้วย
3 หนังสือมอบอำนาจ 委任状 ภาษาญี่ปุ่น  1 ใบ (ฉบับให้สถานทูตญี่ปุ่นในไทย)
4 สำเนาพาสปอร์ตคนญี่ปุ่น + เซ็นชื่อ
5 สำเนาบัตรประชาชน คนไทย + เซ็นชื่อ  พร้อมตัวจริง  (บัตรประชาชนตัวจริง จะขอลูกค้า หลังจากจดญี่ปุ่นเสร็จแล้ว)
6 สำเนาพาสปอร์ต / สำเนาบัตรประชาชน คนไทย + เซ็นชื่อ  พร้อมตัวจริง
7 สำเนาทะเบียนบ้าน คนไทย + เซ็นชื่อ  พร้อมตัวจริง
     =>  จะได้หนังสือรับรองการสมรส “Marriage Certificate” ฉบับภาษาอังกฤษ

2.2 จากนั้น แปล Marriage Certificate เป็นภาษาไทย แล้วส่งรับรองคำแปลที่กระทรวงการต่างประเทศ 

(ใช้เวลา 7-10 วัน ทางไปรษณีย์)

ใช้เอกสาร ดังนี้
1 กรอก “ใบคำร้องขอรับรองเอกสาร” ของกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
2 หนังสือมอบอำนาจ  1  ใบ
3 สำเนาบัตรประชาชน คนไทย + เซ็นชื่อ
4 สำเนาบัตรประชาชน ผู้รับมอบอำนาจ (โคบาฯ) + เซ็นชื่อ
5 Marriage certificate ฉบับแปลไทยที่ต้องการรับรอง 1 ชุด
6 Marriage certificate ตัวจริง 1 ฉบับ + สำเนา 1 ชุด
     
2.3 หลังจากได้รับเอกสารรับรองจากกระทรวงฯ แล้ว แจ้งคนไทยดำเนินการจดทะเบียนสมรสไทย  มี 2 กรณี  ดังนี้
กรณีที่คนญี่ปุ่น+คนไทยไปจดทะเบียนด้วยกัน  ดำเนินการ  ดังนี้
เอกสารที่ต้องใช้  คือ  หนังสือรับรองการสมรส ฉบับภาษาไทยที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว,
       ทะเบียนบ้าน ตัวจริง, บัตรประชาชน ตัวจริง และ พาสปอร์ตคนญี่ปุน ตัวจริง พร้อมสำเนา
=>  ไปอำเภอ (ที่ไหนก็ได้) ขอให้ออก  “ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว  คร.22” 
=>  คนไทย  สามารถเปลี่ยนนามสกุลเป็นของคนญี่ปุ่น + เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ + ทำบัตรประชาชนใหม่ได้เลย 
       ที่อำเภอตามทะเบียนบ้าน  และ ต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่ด้วย เพื่อยื่นใบพำนัก
กรณีที่คนญี่ปุ่นไม่มาจดด้วย  ดำเนินการ ดังนี้
1 คนญี่ปุ่น  ต้องไปสถานทูตไทยที่ญี่ปุ่น  ไปขอให้ออก “หนังสือยินยอมให้ใช้นามสกุล” (ภาษาไทย)  แล้วส่งมาให้คนไทย
2 คนไทย นำหนังสือยินยอมให้ใช้นามสกุล ตัวจริง, หนังสือรับรองการสมรส ฉบับภาษาไทยที่ผ่านการรับรองฯ แล้ว,
ทะเบียนบ้าน ตัวจริง, บัตรประชาชน ตัวจริง และ สำเนาพาสปอร์ตคนญี่ปุน
=>  ไปอำเภอ (ที่ไหนก็ได้) ขอให้ออก  “ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว  คร.22” 
=>  คนไทย  สามารถเปลี่ยนนามสกุลเป็นของคนญี่ปุ่น + เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ + ทำบัตรประชาชนใหม่ได้เลย
       ที่อำเภอตามทะเบียนบ้าน  และ ต้องไปทำพาสปอร์ตใหม่ด้วย เพื่อยื่นใบพำนัก
=>  จะได้รับ “ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว  คร.22”  และ หนังสือเปลี่ยนชื่อสกุล
4 แปล “ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว คร.22” แปลอังกฤษ + พาสปอร์ตที่เปลี่ยนนามสกุลแล้ว ส่งไปรับรองฯ
(ใช้เวลา 7-10 วัน ทางไปรษณีย์)  เพื่อยื่น 3 ขอใบพำนัก

 3.  ขั้นตอนการดำเนินการยื่นนิวกัง
   
   
1 กรอก “ใบคำขออนุญาตพำนัก” (Application for certificate of eligibility)
2 รูปถ่าย 4x3cm.  2ใบ
3 ใบรับรองคนไทย  เซ็นรับรองโดยคนญี่ปุ่น (身元保証書 みもとほしょうしょ)
4 ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว คร.22 ที่ผ่านการรับรองฯ แล้ว
5 ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว คร.22 แปลภาษาญี่ปุ่น
6 พาสปอร์ต / ใบเกิด ที่ผ่านการรับรองฯ แล้ว
7 พาสปอร์ต / ใบเกิด แปลญี่ปุ่น
8 คนญี่ปุ่น ทะเบียนบ้าน 戸籍謄本
9 คนญี่ปุ่น ทะเบียนบ้าน 住民票
10 คนญี่ปุ่น หนังสือรับรองการทำงาน 在籍証明書
11 คนญี่ปุ่น หนังสือรับรองรายได้
   
12 ประวัติคนไทย แปลญี่ปุ่น 身上書
13 ใบคำถาม 質問書 (8 ใบ),

เอกสารชี้แจงการเจอกัน  結婚に至る経緯書 (けっこんにいたるいきさつしょ),

รูปถ่ายคู่, ใบเสร็จค่าโทรศัพท์ทางไกลต่างประเทศ
14 สำเนาพาสปอร์ตคนญี่ปุ่น (ทุกหน้า)
     

=>  ขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน  จะได้รับเอกสารใบอนุญาตพำนัก (Certificate of Eligibility)

Step 4.  ขั้นตอนการดำเนินการยื่นขอวีซ่าไปญี่ปุ่น  (คนไทยได้ใบพำนักแล้ว)
1.       Visa application form to enter Japan
2. รูปถ่าย 4.5×4.5cm.  1ใบ
3 ใบอนุญาตพำนัก ตัวจริง พร้อมสำเนา 1ใบ
4 พาสปอร์ต และ บัตรประชาชน ตัวจริง พร้อมสำเนา 1ชุด
5 ทะเบียนบ้าน ตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าที่มีชื่อคนไทยและหน้าสุดท้ายที่ระบุการแก้ไข “คำนำหน้าชื่อ + นามสกุล”  1ชุด
6 สำเนาพาสปอร์ตของคนญี่ปุ่น ทุกหน้า
 
7 ประวัติส่วนตัวคนไทย ภาษาญี่ปุ่น
8 เอกสารชี้แจงการเจอกัน 結婚に至る経緯書 (けっこんにいたるいきさつしょ)
9 เอกสารรับรองรายได้ของคนญี่ปุ่น
10 หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล  (ได้รับตอนเปลี่ยนนามสกุลเป็นญี่ปุ่น Step 2)
11 ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว คร.22  (ภาษาไทย)
12 รูปถ่ายคู่  3-4ใบ

BTSサラデーン駅より約5分 バンコク銀行本店東側のソイを入ってすぐ、

1階ピザレストランの南側、車の出入り口スロープがあるビルの14階です。

Bangkok Business and Law Co.,Ltd.

No.5 Sittivorakij Building , Silom Soi 3,

Room. 143 , 14th Floor, Silom Road, Kwang Silom, Khet Bangrak,   Bangkok  10500  Thailand

営業時間は平日9.00-17.00です。

緊急時は、携帯電話へ直接ご連絡下さい。

📩:info@bkkconsult.co.th
📲:080-216-3186【日本人対応】

📲:080-252-5868【ภาษาไทย/English】

※弊社からの返信メールが届いてない場合は、お客様のメールアドレスが間違っている可能性がございます。その場合は直接、お電話でご連絡下さい。